It Kistke fan Sybrant Roorda

“Yn juny wurdt in belibbingsteater opfiert oer Sybrant Roorda. Yn 2014 kaam by de restauraasje fan de tsjerke syn grêfstien te foarskyn. Wa wie dizze man? En wat hat hy betsjutten foar syn húshâlding, syn doarp, syn lân? Yn it stik ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’ komt alles ta libben. Syn moeting mei Maarten Luther, de striid mei Grutte Pier, mar ek mear persoanlike mominten út syn libben. Gean mei ús troch lytse en grutte skiednisferhalen en rûk, priuw en belibje de midsiuwen. Dit unike barren wurdt brocht mei humor, in bytsje earnst en in knypeach nei de hjoeddeiske tiid. Wolle jo ek witte wat der yn it Kistke sit? En hokker kaai der past op it slot fan de skiednis en de takomst? Kom dan nei Spannum!”

Van de website roordaspannum.nl.

Op 15 t/m 18 juni 2017 is in Spannum belevingstheater It Kistke fan Sybrant Roorda opgevoerd op 6 locaties in Spannum. Met vele dorpsbewoners en enthousiastelingen van buiten Spannum is dit een geweldig succes geworden! Alle voorstellingen waren uitverkocht, het weer was prachtig, het kon niet beter. Stifting Mei-inoar Spannum bedankt ALLE medewerkers en sponsoren!

Brassband Greidebrass heeft samen met Fanfare Oranje van Spannum op verschillende momenten een muzikale inbreng gehad. Een bijzondere ervaring.